Hoe âlden bern helpe kinne dy't muoite hawwe mei húswurk

Hoe âlden bern helpe kinne dy't muoite hawwe mei húswurk

Húswurk wurdt sjoen as in weardefolle oefening om studinten te helpen ûnôfhinklik te wurkjen fuort fan 'e klas. It ropt de fraach op hoe't âlden helpe kinne mei húswurk, sadat har bern it foardiel fan it wurk krijt. De measte minsken binne moarns op har helderst en alert. Dat jildt likegoed foar âlden as harren bern dus it wurk yn 'e jûn hat syn problemen.