List fan wurden dy't begjinne mei ferskate alfabetten

Wurd dat begjint mei ferskate alfabetten ûnder dizze seksje sil bern helpe by it ferbetterjen fan har wurdskat. Wy witte hoe wichtich it is om goed fertroud te wêzen yn 'e hjoeddeistige wrâld, en in stap foarút te hâlden is essensjeel. Goede kennis oer wurden kin bern helpe by better lêsbegrip, it fersnelt it proses fan taalûntwikkeling. Bern dy't betûft binne mei wurden kinne har ideeën maklik mûnling of yn swart en wyt kommunisearje. Wurd dat begjint mei ferskate alfabetten kin bern helpe om har reis fan learen te begjinnen en har kennis fan wurden mei gemak te fergrutsjen. De printables hjirûnder kinne wurde downloade en brûkt yn in klaslokaal of thús. Dizze printables jouwe net allinich bern op, mar jouwe ek wat leuke tiid by it learen.

Jo kinne ek besykje: wurden dy't begjinne mei