ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ

ਮੇਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਛਪਣਯੋਗ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਦ ਛਪਣਯੋਗ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ! ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪ

ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੇਸਿੰਗ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ.