ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਐਪਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਵਾਈਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਸਕੀਏ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਐਪਸ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: [ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]