ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਣਮਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਬਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ