3 ශ්‍රේණිය සඳහා ගණිත වැඩ පත්‍රිකා

3 වන ශ්‍රේණියේ ගණිත වැඩ පත්‍රිකාවල විවිධ ගණිත වැඩ පත්‍රිකා ඇත. ඕනෑම PC, iOS, හෝ Android උපාංගයක් සඳහා ගණිත වැඩ පත්‍රිකාව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. එපමණක් නොව, මෙම වැඩ පත්‍රිකා ඔබේ අධ්‍යයන ද්‍රව්‍ය සමාලෝචනය කිරීමට සහ විභාගය සඳහා සූදානම් වීමට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වේ. ඔබට මෙහි මිනුම්, එකතු කිරීම් සහ අඩු කිරීම් වචන ගැටළු සහ අනෙකුත් වැඩ පත්‍රිකා ලැබෙනු ඇත.