ළමුන් සඳහා 1 වන ශ්‍රේණියේ වැඩ පත්‍රිකා

මගේ ඉගෙනුම් යෙදුම 1 වන ශ්‍රේණියේ ළමයින් සඳහා නොමිලේ මුද්‍රණය කළ හැකි වැඩ පත්‍රිකා ලබා දෙන අතර ඒවා අක්‍රිය කාලය තුළ විනෝද ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඕනෑම පන්ති කාමරයක හෝ නිවසේ භාවිතා කළ හැක. ඉගෙනුම් යෙදුම්වල 1 ශ්‍රේණියේ වැඩ පත්‍රිකා කිසිදු වියදමකින් තොරව ලබා ගත හැකි අතර ඕනෑම වේලාවක සහ ඕනෑම ස්ථානයක සිට ප්‍රවේශ විය හැක. 1 වන ශ්‍රේණිය සඳහා නොමිලේ වැඩ පත්‍රිකා සියලු පළමු ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා සැලකිල්ලෙන් සහ අව්‍යාජ සැලකිල්ලෙන් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් ඔවුන්ට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගැනීමට සහ මෙම ක්‍රියාකාරකම් වලින් තීරණාත්මක දැනුමක් ලබා ගත හැකිය. ළදරු පාසලේ වැඩ පත්රිකා එම අවස්ථාවේදී ම. මුද්‍රණය කළ හැකි 1 වන ශ්‍රේණියේ වැඩ පත්‍රිකා උත්සාහ කිරීම වටී!

අදම ඒවා අත්හදා බලන්න.