ළමුන් සඳහා නොමිලේ පෙර පාසල් වැඩ පත්රිකා

පෙර පාසල් දරුවන් සඳහා, වැඩ පත්‍රිකා ඉතා වැදගත් වන්නේ ඒවා අධ්‍යයනය වඩා ප්‍රියජනක ලෙස හෝ ක්‍රීඩාවක් මෙන් පෙනෙන බැවිනි. Learning Apps ඔබේ කුඩා දරුවන් සඳහා නොමිලේ මුද්‍රණය කළ හැකි පෙර පාසල් වැඩ පත්‍රිකා එකතුවක් ගෙන එයි. මෙම පෙරපාසල් වැඩ පත්‍රිකා එකතුවට ඔබේ දරුවාට ඔහුගේ මුල් අධ්‍යාපනික දිනවලදී අවශ්‍ය සියලුම මාතෘකා ඇතුළත් වේ. ඔබේ නොමිලේ මුද්‍රණය කළ හැකි පෙර පාසල් වැඩ පත්‍රිකා අදම තෝරා ඔබේ දරුවාට ඔහුගේ අධ්‍යයන කටයුතු විනෝදජනක කිරීමට ඉඩ දෙන්න.