බ්ලොග්

සිංගප්පූරු ගණිතය: ගණිතය ඉගෙන ගැනීමට හොඳම ක්රමය

සිංගප්පූරු ගණිතය: ගණිතය ඉගෙන ගැනීමට හොඳම ක්රමය

සිංගප්පූරු ගණිතය ප්‍රමිතිගත මත අඛණ්ඩව ඉහළම ලකුණු උපයන සිසුන් බිහි කිරීම සඳහා පර්යේෂණ සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම් මගින් ඔප්පු කර ඇත…

වැඩිදුර කියවන්න