බ්ලොග්

මාර්ගගත ඉගෙනීම

සබැඳි ඉගෙනීම අධ්‍යාපනයේ අනාගතය වීමට හේතු 12ක්

මාර්ගගත ඉගෙනීම සාම්ප්‍රදායික පාසල් අධ්‍යාපනය ක්‍රමයෙන් ආදේශ කිරීමට ප්‍රධාන හේතු අපි ඉස්මතු කර ඇත්තෙමු. මෙම ප්‍රශ්නය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න, සමහරවිට ඔබ…

වැඩිදුර කියවන්න