බ්ලොග්

මධ්යම පාසල සඳහා ඔබේ දරුවා සූදානම් කරන්නේ කෙසේද?

මධ්යම පාසල සඳහා ඔබේ දරුවා සූදානම් කරන්නේ කෙසේද?

තාක්‍ෂණය අපට අධ්‍යයන ක්‍රියාවලිය වඩාත් අන්තර්ක්‍රියාකාරී සහ විනෝදජනක කිරීමට ඉඩ සලසයි. යෙදුම් ඉගෙන ගන්නන්ට වැඩි දැනුමක් උකහා ගැනීමට සහ වඩා හොඳින් රඳවා ගැනීමට උපකාරී වේ…

වැඩිදුර කියවන්න
අධ්යාපනික යෙදුම භාවිතා කරන කුඩා දරුවා

පාසල සඳහා සූදානම් කළ යුතු අධ්‍යාපනික යෙදුම්

තාක්‍ෂණය අපට අධ්‍යයන ක්‍රියාවලිය වඩාත් අන්තර්ක්‍රියාකාරී සහ විනෝදජනක කිරීමට ඉඩ සලසයි. යෙදුම් ඉගෙන ගන්නන්ට වැඩි දැනුමක් උකහා ගැනීමට සහ වඩා හොඳින් රඳවා ගැනීමට උපකාරී වේ…

වැඩිදුර කියවන්න