බ්ලොග්

ළමුන් සඳහා නත්තල් ක්රියාකාරකම්

ළමයින්ට සැමරීමට සහ විනෝද වීමට විනෝදජනක නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

නත්තල ආසන්නයේ ඇති අතර ඔබේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ළමයින් සඳහා විවිධ නත්තල් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඔබ දඩයම් කරනවා විය හැකිය…

වැඩිදුර කියවන්න
ළදරු පාසල සඳහා කඳේ ක්රියාකාරකම්

ළදරු පාසල සඳහා පහසු සහ ආකර්ෂණීය STEM ක්‍රියාකාරකම්

ළදරු පාසල් ළමුන් සඳහා වන කඳ ක්‍රියාකාරකම් මේ වන විට අධ්‍යාපන ලෝකයේ ආධිපත්‍යය දරන්නේ ධනාත්මක හේතුවක් නිසා ය. විද්‍යාව, තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු...

වැඩිදුර කියවන්න