බ්ලොග්

අයිපෑඩ් සහ ටැබ්ලට් අධ්‍යාපනයට ඉඩ සලසයි

iPads සහ Tablets පන්ති කාමරය තුළ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආකාරය

තාක්‍ෂණය අද පන්ති කාමරවල ඉගෙනීමේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කර ඇත. ස්මාර්ට්ෆෝන්, අයිපෑඩ් සහ ටැබ්ලට් වඩාත් සංකීර්ණ පරිසරයන් පමණක් අලංකාර කර නැත…

වැඩිදුර කියවන්න

iPhone/iPad මත යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවර්ධන කේතයක් මුදා ගන්නේ කෙසේද

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවර්ධන කේත සඳහා මුදාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සමහර විට ව්‍යාකූල විය හැක. මෙන්න ඔබට ඇවිදීමට ඉක්මන් මාර්ගෝපදේශයකි…

වැඩිදුර කියවන්න

iPhone/iPad මත ගෙවූ යෙදුම් ප්‍රවර්ධන කේතයක් මුදා ගන්නේ කෙසේද

ගෙවූ යෙදුම් ප්‍රවර්ධන කේත සඳහා මුදාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සමහර විට ව්‍යාකූල විය හැක. මෙන්න ඔබට ඇවිදීමට ඉක්මන් මාර්ගෝපදේශයකි…

වැඩිදුර කියවන්න