බ්ලොග්

බර තැබීමේ යන්ත්රය

දරුවන්ගේ BMI ගැන දෙමාපියන් දැනගත යුතු දේ

සෞඛ්‍යය සහ යහපැවැත්ම සඳහා ළමුන්ගේ BMI හි වැදගත්කම සොයා ගන්න. සෞඛ්‍ය සම්පන්න බරක් ගණනය කිරීම, අර්ථ නිරූපණය කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න...

වැඩිදුර කියවන්න
කඩදාසි ඔරිගාමි

ඔරිගාමි දරුවෙකුගේ වර්ධනයට උපකාර කරන්නේ කෙසේද?

ළමා සංවර්ධනය සඳහා ඔරිගාමි වල ප්රතිලාභ සොයා ගන්න. මෙම පැරණි කලා ආකෘතිය සියුම් මෝටර් කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වන ආකාරය ඉගෙන ගන්න, අවධානය යොමු කරන්න,...

වැඩිදුර කියවන්න

අධ්‍යාපනයේ සයිබර් ආරක්‍ෂාව: ආරක්‍ෂක දැනුවත්භාවයෙන් ඔබ්බට යාම

ආරක්‍ෂක දැනුවත් කිරීමේ පුහුණුවෙන් ඔබ්බට අධ්‍යාපනයේ සයිබර් ආරක්‍ෂාව වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලන්න. ක්රියාත්මක කරන්න. සිසුන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හොඳම භාවිතයන්, තාක්ෂණය සහ ප්‍රතිපත්ති…

වැඩිදුර කියවන්න
ළමුන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට ගණිත යෙදුම් සහ වෙබ් අඩවි

ළමුන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට හොඳම ගණිත යෙදුම් සහ වෙබ් අඩවි

දරුවාගේ වර්ධනයේ දී ගණිත කුසලතා වැදගත් වේ. විෂයය දරුවන්ගේ තර්කනය සහ විවේචනාත්මක චින්තනය වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වේ. කෙසේ වෙතත්, එය…

වැඩිදුර කියවන්න