தரம் 2க்கான அறிவியல் பணித்தாள்கள்

2ஆம் வகுப்புக்கான அறிவியல் பணித்தாள்கள் 2ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து தலைப்புகளையும் உள்ளடக்கிய பல அறிவியல் பணித்தாள்களின் தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளன. 2ஆம் வகுப்புப் பணித்தாளின் இந்த அறிவியல் பணித்தாள்கள், கற்றவர் சந்திக்கும் அறிவில் உள்ள முக்கியமான இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்வதால், குழந்தைகள் முடிக்க சிறந்ததாக இருக்கும். எந்த PC, iOS அல்லது Android சாதனத்திற்கும், gae 2க்கான அறிவியல் பணித்தாள் முற்றிலும் இலவசம். கூடுதலாக, இந்த கண்கவர் அறிவியல் பணித்தாள்கள் உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். தரம் 2க்கான இந்த இலவச அச்சிடத்தக்க அறிவியல் பணித்தாள்கள் ஆசிரியர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிட்டு தங்கள் மாணவர்களுக்கு விநியோகிக்கலாம். ஒரு இளைஞன் இந்தப் பணித்தாள்களைப் பயிற்சி செய்தால் வகுப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவான், மேலும் அவர்களின் கல்வித் திறன் மேம்படும்.