குழந்தைகளுக்கான ஆன்லைன் வடிவ விளையாட்டுகள்

வடிவங்களுக்கான கல்வி விளையாட்டு குழந்தைகளுக்கு பயனுள்ள பயிற்சியை வழங்குகிறது மற்றும் வகுப்பறைகளில் மட்டுமல்ல, எங்கும் ஒரு வேடிக்கையான வழியில் கற்றலை வலுப்படுத்துகிறது. இந்த ஆன்லைன் கேம் ஃபோ வடிவங்கள், மழலையர் பள்ளி ஆன்லைன் ஷேப் கேம்கள் மற்றும் பாலர் குழந்தைகளுக்கான வெவ்வேறு வடிவ கற்றல் விளையாட்டுகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலம் வடிவங்களைப் பற்றிய பல்வேறு விளையாட்டுகள் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள குழந்தைகளுக்கு உதவும். வடிவங்கள் மற்றும் அவற்றின் பெயர்கள் மற்றும் கற்றல் பாணிகள், வேடிக்கையான வடிவ செயல்பாடுகள் மற்றும் அதில் விளையாடும் விளையாட்டுகள் பற்றிய வழக்கமான போதனைகளிலிருந்து இது வேறுபட்டது எது? வடிவங்கள், சொற்கள் மற்றும் படங்களைப் பார்த்து நீங்கள் காட்சி கற்றலை மட்டும் செய்ய முடியாது. பல்வேறு வேடிக்கையான வடிவ விளையாட்டுகள் மற்றும் புதிர் கேம்களை வரிசைப்படுத்துவது போன்ற வடிவ செயல்பாடுகள் உள்ளன, அங்கு நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை அதனுடன் தொடர்புடைய உருவத்துடன் பொருந்த இழுக்க வேண்டும். மற்ற ஆன்லைன் வடிவ கேம்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தின் பெயரைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அதன் பெயரைக் காண்பிப்பதும், அடையாளம் காண்பதும் அடங்கும். வட்டங்கள், அம்புகள், சதுரங்கள் போன்ற வகைகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஆன்லைன் மழலையர் பள்ளிக்கான ஷேப் கேம்கள், ஒரு வடிவத்தை உருவாக்க புள்ளிகளை இணைக்க நீங்கள் ஒரு கோட்டை வரைய வேண்டும். இந்த வேடிக்கையான ஆன்லைன் ஷேப் கேம் மழலையர் பள்ளி, கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஷேப் கேம் மழலையர் பள்ளி மூலம் பல வடிவங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் வடிவங்களை ஆராய்வதற்கும் ஒரு சிறந்த ஆதாரமாக இருக்கிறது, இது ஆன்லைனில் குறுநடை போடும் விளையாட்டுகளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அற்புதமான வடிவ கற்றல் கேம்களில் இன்றே உங்கள் கைகளைப் பெறுங்கள்!

வடிவங்களை வரிசைப்படுத்துபவர்
குழந்தைகளுக்கான வடிவ வரிசைப்படுத்தும் பயன்பாடு
Shape Sorter என்பது குழந்தைகளுக்கான வடிவ வரிசையைக் கற்றுக்கொள்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கல்விப் பயன்பாடாகும். இந்த பயன்பாட்டில் குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு வடிவ வரிசை விளையாட்டுகள் உள்ளன, இது வடிவியல் வடிவங்களைக் கற்றுக்கொள்வதை வேடிக்கையாகவும், பொழுதுபோக்காகவும் எளிதாகவும் செய்கிறது. பாலர் மற்றும் குறுநடை போடும் குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு வடிவ வரிசையாக்க நடவடிக்கைகள் உள்ளன, எனவே அவர்கள் எளிதாக வடிவங்களைக் கற்றுக் கொள்ளவும் மனப்பாடம் செய்யவும் முடியும்.