வரிசைப்படுத்தும் எண்கள் - தரம் 3 - செயல்பாடு 1

கிரேடு 3க்கான இலவச ஆர்டர் எண்கள் பணித்தாள்கள்

எண்களை எவ்வாறு ஒழுங்கமைப்பது என்று தெரியாமல் குழந்தைகள் வெவ்வேறு எண்களுக்கு இடையில் பாகுபாடு காட்ட முடியாது, இது கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் ஆகியவற்றிற்குச் செல்வதற்கு முன் பெற வேண்டிய முக்கியமான திறமையாகும். குழந்தைகள் 10 என்பது 5 ஐ விடக் குறைவு என்பதை உணர்ந்தால் மட்டுமே இரண்டையும் கழிக்க முடியும். தீர்வு 3 ஆம் வகுப்புக்கான எண்கள் பணித்தாள்களை வரிசைப்படுத்துதல் கற்றலின் அடிப்படைத் தொகுதியாகும், அதில் பல திறன்கள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. தரம் 3க்கான எண்கள் பணித்தாள்களை வரிசைப்படுத்துவது, குழந்தைகள் வீட்டில் திறமையாகப் படிக்க உதவியாக இருக்கும். தரம் 3 வரிசைப்படுத்தும் எண்களின் பணித்தாள்கள் அச்சிடப்பட்டு உலகளவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் பயன்படும். எண்களை ஒத்திருப்பது பற்றிய உங்கள் குழந்தைகளின் புரிதல், மூன்றாம் வகுப்புக்கான எண்களை வரிசைப்படுத்தும் பணித்தாள்களிலிருந்து கணிசமாக மேம்படும்.

இதை பகிர்